พิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับการรางวัลตามโครงการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2562

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันที่ 30 กรกฎาคม  2562  เวลา 09.00 น.  นายพิบูลย์  หัตถกิจโกศล  ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี   ประธานในพิธี

มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับการรางวัลตามโครงการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข”  และกิจกรรมพัฒนา

ชุมชนดีเด่น  ประจำปี 2562  ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี   โดยนางสาววิจิตร  หลงชิน  หัวหน้ากลุ่มงาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี  ได้มอบหมายให้นายชัยณรงค์ รักษารัตน์

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน กล่าวรายงาน ในที่ประชุมกรมการจังหวัดปราจีนบุรี ประจำเดือนกรกฎาคม 2562

(Visited 1 times, 1 visits today)