การติดตามผลการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีจังหวัดปราจีนบุรี

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันที่ 30 – 31 กรกฎาคม 2562 นางสาววิจิตร หลงชิน หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน

พัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรีและนางสุรพี โพธิ์ศรี  หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นำผู้ตรวจสอบจากสำนักงาน

ตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปราจีนบุรี ติดตามผลการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีจังหวัดปราจีนบุรี ดังนี้

30 กรกฎาคม 2562  ณ  ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยวบ้านไทรงาม หมู่ที่ 18 ตำบลโพธิ์งาม , บ้านโนน หมู่ที่ 4 อำเภอ

ประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

31 กรกฎาคม 2562  ณ  ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยวบ้านคลองหอทอง หมู่ที่ 7 ตำบลบางกระเบา , บ้านคูตานพ หมู่ที่ 6

อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)