การประชุมเชิงปฏิบัติการคลินิกสร้างสุขกองทุนชุมชน (Move For Fun Tream)

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางสาววิจิตร หลงชิน หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการคลินิกสร้างสุขกองทุนชุมชน (Move For Fun Tream) ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี กลุ่มเป้าหมาย คือ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงานกองทุนชุมชน ปราชญ์ชาวบ้านเรื่องโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน(กข.คจ.) กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัมนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล รวม 28 คน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการขับเคลื่อนกิจกรรม Mobile Clinic สร้างสุขกองทุนชุมชน  โดยมีนายยงยุทธ  ลิ้มสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน และทีมงาน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม

(Visited 1 times, 1 visits today)