การประเมินเพื่อคัดเลือกตำบลสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่นเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายอาจณรงค์ สัตยพานิช ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ ๙ ภาคตะวันออก ๒ และคณะกรรมการประเมินเพื่อคัดเลือกตำบลสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่นเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพรง สำหรับจังหวัดปราจีนบุรีได้เสนอตำบลหนองโพรง และบ้านมาบเหียง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองโพรง อำเภอศรีมหาโพธิ เป็นตัวแทนของจังหวัดเข้าประกวดฯ ในระดับเขตตรวจ ในการนี้นางสาววิจิตร หลงชิน หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี และทีมงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชจังหวัดปราจีนบุรี ได้ให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชมกิจกรรมการพัฒนาอาชีพตามฐานการเรียนรู้ต่าง ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชน ณ บ้านมาบเมือง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองโพรง อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)