การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดปราจีนบุรี

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางสาววิจิตร หลงชิน หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดปราจีนบุรี ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนกลุ่มเป้าหมายการขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 46 คนและจนท.พช.อำเภอ 7 คน รวม 53 คน สาระสำคัญประกอบด้วยการทบทวนนโยบายสานพลังประชารัฐ/การดำเนินงานที่ผ่านมา และกิจกรรมเสวนา การสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ โดย คสป. ซึ่งประกอบด้วย เกษตรและสหกรณ์จังหวัด/ท่องเที่ยวฯจังหวัด/พาณิชย์จังหวัด/อุตสาหกรรมจังหวัด และบริษัทประชารัฐฯ ในการนี้มีผู้แทนบริษัทสหพัฒนาฯ (อำเภอกบินทร์บุรี)ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์ โดยมีนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโพธิ์งามได้ให้การต้อนรับและสนับสนุนการจีดกิจกรรมในครั้งนี้.

(Visited 1 times, 1 visits today)