การประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายอาจณรงค์ สัตยพานิช ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชกรที่ ๙ ภาคตะวันออก ๒ ในฐานะประธานคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ร่วมกับคณะกรรมการฯ มาประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาชุมชนปราจีนบุรี ใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี โดยนางสาววิจิตร หลงชิน หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี ได้รายงานผลการดำเนินงานให้รับทราบ ว่าได้ดำเนินการโครงการ เพื่อให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี เป็นองค์การที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม และมีบุคลากรที่ประพฤติ ปฎิบัติตน และปฏิบัติงานที่เป็นแบบอย่างได้

(Visited 1 times, 1 visits today)