การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อพิจารณาอนุมัติเงินทุนการศึกษาสำหรับเด็กแรกเกิด – ๖ ปี ที่มีฐานะยากจนและด้อยโอกาส ครอบครัวไม่อบอุ่นมีปัญหาพ่อแม่หย่าร้าง อาศัยอยู่ปู่ย่าตายาย ญาติพี่น้อง  โดยนางสาววิจิตร หลงชิน  หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฯได้รายงานผลการดำเนินให้ให้คณะกรรมการได้รับทราบ

(Visited 1 times, 1 visits today)