ประชุมเตรียมความพร้อมการประกวดหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ : บ้านมาบเหียง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองโพรง อำเภอศรีมหาโพธิ และสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต : ตำบลหนองโพรง อำเภอศรีมหาโพธิ

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสุรพี โพธิ์ศรี หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และทีมงานสารสนเทศ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพรง กำนันตำบลหนองโพรง และผู้ใหญ่บ้าน บ้านมาบเหียง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองโพรง อำเภอศรีมหาโพธิ พร้อมด้วยผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ตำบลหนองโพรง ร่วมกันจัดเตรียมความพร้อมสำหรับการประกวดหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ : บ้านมาบเหียง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองโพรง อำเภอศรีมหาโพธิ และสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต : ตำบลหนองโพรง อำเภอศรีมหาโพธิ ณ อบต.หนองโพรง อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)