โครงการนำเสนอผลการส่งเสริมคุณภาพชีวิตครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ.ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดปราจีนบุรี

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. นางบุญทิวา วรรณประเวศ พัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการนำเสนอผลการส่งเสริมคุณภาพชีวิตครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ.ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดปราจีนบุรี ณ โรงแรมวังสำราญ ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี  กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ครัวเรือนยากจนเป้าหมาย  พัฒนากรที่รับงาน อช. และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด  รวมทั้งสิ้น 35 คน เป็นการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเรียนจากการดำเนินงานเพื่อค้นหาแนวทางวิธีปฏิบัติที่ดีหรือนวัตกรรมในการขับเคลื่อนงานของผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ.ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งสรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมของโครงการ โดยจัดทำเป็น Best Practices เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และขยายผลการดำเนินงานต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)