จังหวัดปราจีนบุรี สอบคัดเลือกอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 71 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันที่ 9 มิถุนายน 2562 เวลา 07.00 – 12.00 น.   นางบุญทิวา  วรรณประเวศ พัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ประจำกองอำนวยการสนามสอบ  ดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน)   ตำแหน่ง อาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 71 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านแหลมหิน ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี และให้กำลังใจแก่ผู้เข้าสอบ จำนวน 25 คน โดยอาสาพัฒนา (อสพ.) เป็นผู้ที่ทำงานภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ ของเจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชน ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับ การส่งเสริม สนับสนุน กระบวนการ เรียนรู้และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบต่าง  ๆ   เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานรากให้มั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย  โดยให้ปฏิบัติงานประจำ อยู่ในหมู่บ้าน ตำบล

(Visited 1 times, 1 visits today)