ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการพัฒนาชุมชนปราจีนบุรี ใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นางบุญทิวา วรรณประเวศ พัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี ประธานในการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการพัฒนาชุมชนปราจีนบุรีใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการฯ และมอบหมายภารกิจให้กลุ่ม-ฝ่ายร่วมกันรับผิดชอบดำเนินการโครงการให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้  ต่อจากนั้นเวลา 10.30 น. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 71 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเตรียมความพร้อมด้านคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ สถานที่สอบ เอกสาร และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยดำเนินการสอบในวันที่ 9 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ โรงเรียนบ้านแหลมหิน ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)