เศรษฐกิจ

ฐานรากมั่นคง

และชุมชนพึ่งตนเองได้

...

นางบุญทิวา วรรณประเวศ

ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรีสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี

เกี่ยวกับหน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

09 พฤษภาคม 2561 / 15.50 น.

@ ปราจีนบุรี: นางบุญทิวา วรรณประเวศ พัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุมร่วมกับผู้แทนศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายกตามโครงการติดตามและประเมินผลโครงการฝึกอบรมบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อขับเคลื่อนงานวิสาหกิจเพื่อสังคม (SE) และสานพลังประชารัฐ

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30น. นางบุญทิวา วรรณประเว [...]

09 พฤษภาคม 2561 / 11.06 น.

8 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. นางบุญทิวา วรรณประเวศ พัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะกรรมการคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพตัวอย่าง ประจำปี 2561

วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. นางบุญทิวา วรรณประเ [...]

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

28 สิงหาคม 2560 / 02.50 น.

หนังสือที่ ปจ 0019/ว932 ลว. 25 ส.ค. 60 เรื่อง การมอบหมายพัฒนาการอำเภอลงนามในสัญญาประเภทเงินทุนอุดหนุนและประเภทเงินทุนหมุนเวียนของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดปราจีนบุรี

หนังสือที่ ปจ 0019/ว932 ลว. 25 ส.ค. 60 เรื่อง การมอบหมายพัฒนาการอำเภอลงนามในสัญญาประเภทเงินทุนอุดหนุนและประเภทเงินทุนหมุนเวียนของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดปราจีนบุรี

ดาวน์โหลด

26 เมษายน 2561 / 15.11 น.

ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่องประกวดราคาจ้างพัฒนาผลิตภัณฑ์OTOPจำนวน65ผลิตภัณฑ์ตามโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา(กลุ่มD) กิจกรรมที่ 2 การพัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอีเลคทรอนิคส์(e-bidding)

ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่องประกวดราคาจ้างพัฒนาผลิตภัณฑ์OTOPจำนวน65ผลิตภัณฑ์ตามโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา(กลุ่มD) กิจกรรมที่ 2 การพัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอีเลคทรอนิคส์(e-bidding)

ดาวน์โหลด

11 สิงหาคม 2560 / 15.45 น.

ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง (กิจกรรมย่อยที่ ๒) สนับสนุนกลุ่มอาชีพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง (กิจกรรมย่อยที่ ๒) สนับสนุนกลุ่มอาชีพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลิงค์แบนเนอร์