เศรษฐกิจ

ฐานรากมั่นคง

และชุมชนพึ่งตนเองได้

...

นายอุทัย ทองเดช

ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรีสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี

เกี่ยวกับหน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

08 กันยายน 2560 / 02.23 น.

สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน ติดตามสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนของจังหวัดปราจีนบุรี

วันที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. นายจำเริญ แหวนเพชร [...]

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

28 สิงหาคม 2560 / 02.50 น.

หนังสือที่ ปจ 0019/ว932 ลว. 25 ส.ค. 60 เรื่อง การมอบหมายพัฒนาการอำเภอลงนามในสัญญาประเภทเงินทุนอุดหนุนและประเภทเงินทุนหมุนเวียนของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดปราจีนบุรี

หนังสือที่ ปจ 0019/ว932 ลว. 25 ส.ค. 60 เรื่อง การมอบหมายพัฒนาการอำเภอลงนามในสัญญาประเภทเงินทุนอุดหนุนและประเภทเงินทุนหมุนเวียนของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดปราจีนบุรี

ดาวน์โหลด

11 สิงหาคม 2560 / 15.45 น.

ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง (กิจกรรมย่อยที่ ๒) สนับสนุนกลุ่มอาชีพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง (กิจกรรมย่อยที่ ๒) สนับสนุนกลุ่มอาชีพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลิงค์แบนเนอร์