เศรษฐกิจ

ฐานรากมั่นคง

และชุมชนพึ่งตนเองได้

...

นางบุญทิวา วรรณประเวศ

ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรีสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี

เกี่ยวกับหน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

18 กรกฎาคม 2561 / 12.07 น.

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน(จังหวัดเคลื่อนที่)

วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 นางบุญทิวา วรรณประเวศ พัฒนาการจั [...]

17 กรกฎาคม 2561 / 14.42 น.

อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ดำเนินงานโครงการประชุมเตรียมความพร้อมคณะทำงานขับเคลื่อนชุม ชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ปี 2561

@@ วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 นายสุเมธ ทัพพุน พัฒนาการอำเภอ [...]

17 กรกฎาคม 2561 / 14.10 น.

พช.ปราจีนบุรีประชุมโครงการสนับสนุนคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับจังหวัดปราจีนบุรี และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ปี 2561

@@ พช.ปราจีนบุรี @@ วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น [...]

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

28 สิงหาคม 2560 / 02.50 น.

หนังสือที่ ปจ 0019/ว932 ลว. 25 ส.ค. 60 เรื่อง การมอบหมายพัฒนาการอำเภอลงนามในสัญญาประเภทเงินทุนอุดหนุนและประเภทเงินทุนหมุนเวียนของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดปราจีนบุรี

หนังสือที่ ปจ 0019/ว932 ลว. 25 ส.ค. 60 เรื่อง การมอบหมายพัฒนาการอำเภอลงนามในสัญญาประเภทเงินทุนอุดหนุนและประเภทเงินทุนหมุนเวียนของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดปราจีนบุรี

ดาวน์โหลด

18 กรกฎาคม 2561 / 10.47 น.

ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดแสดงผลการดำเนินงานและนิทรรศการเชิดชูเกียรติ สรุปความสำเร็จของการขับเคลื่อนกิจกรรม  ตามโครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน ชุดที่ 1 กิจกรรมย่อย พัฒนาศักยภาพภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างสัมมาชีพชุมชน จังหวัดปราจีนบุรี  กิจกรรมย่อยที่ 6 จัดแสดงผลการดำเนินงานและนิทรรศการเชิดชูเกียรติ สรุปผลความสำเร็จของการขับเคลื่อนกิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิคส์(e-bidding)

ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดแสดงผลการดำเนินงานและนิทรรศการเชิดชูเกียรติ สรุปความสำเร็จของการขับเคลื่อนกิจกรรม ตามโครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน ชุดที่ 1 กิจกรรมย่อย พัฒนาศักยภาพภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างสัมมาชีพชุมชน จังหวัดปราจีนบุรี กิจกรรมย่อยที่ 6 จัดแสดงผลการดำเนินงานและนิทรรศการเชิดชูเกียรติ สรุปผลความสำเร็จของการขับเคลื่อนกิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิคส์(e-bidding)

ดาวน์โหลด

02 กรกฎาคม 2561 / 11.22 น.

ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่องประกวดราคาจัางพัฒนาสินค้าที่ระลึก จำนวน 136 ผลิตภัณฑ์ ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมหลักที่ 3 พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว  กิจกรรมย่อยที่ 3.4พัฒนาสินค้าและบริการ  กิจกรรมที่ 3.4.3 พัฒนาสินค้าที่ระลึก ด้วยวิธีประกวดราคาอีเลคทรอนิคส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่องประกวดราคาจัางพัฒนาสินค้าที่ระลึก จำนวน 136 ผลิตภัณฑ์ ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมหลักที่ 3 พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมย่อยที่ 3.4พัฒนาสินค้าและบริการ กิจกรรมที่ 3.4.3 พัฒนาสินค้าที่ระลึก ด้วยวิธีประกวดราคาอีเลคทรอนิคส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด

01 มิถุนายน 2561 / 11.24 น.

ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุสนับสนุนครัวเรือนสัมมาชีพ โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน ชุดที่ 1 กิจกรรมย่อย พัฒนาศักยภาพภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างสัมมาชีพของชุมชน จังหวัดปราจีนบุรี ตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอีเลคทรอนิค (e-bidding)

ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุสนับสนุนครัวเรือนสัมมาชีพ โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน ชุดที่ 1 กิจกรรมย่อย พัฒนาศักยภาพภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างสัมมาชีพของชุมชน จังหวัดปราจีนบุรี ตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอีเลคทรอนิค (e-bidding)

ดาวน์โหลด

26 เมษายน 2561 / 15.11 น.

ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่องประกวดราคาจ้างพัฒนาผลิตภัณฑ์OTOPจำนวน65ผลิตภัณฑ์ตามโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา(กลุ่มD) กิจกรรมที่ 2 การพัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอีเลคทรอนิคส์(e-bidding)

ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่องประกวดราคาจ้างพัฒนาผลิตภัณฑ์OTOPจำนวน65ผลิตภัณฑ์ตามโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา(กลุ่มD) กิจกรรมที่ 2 การพัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอีเลคทรอนิคส์(e-bidding)

ดาวน์โหลด

11 สิงหาคม 2560 / 15.45 น.

ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง (กิจกรรมย่อยที่ ๒) สนับสนุนกลุ่มอาชีพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง (กิจกรรมย่อยที่ ๒) สนับสนุนกลุ่มอาชีพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลิงค์แบนเนอร์